privateKey

privateKey


val privateKey: ByteArray