privateKey

# privateKey


val privateKey: ByteArray